Kennisvragen.nl  %>

zelf vragen samenstellen? Inloggen

Disclaimer

Disclaimer Kennisvragen.nl

Website en e-mail

Kennisvragen.nl is gerechtigd om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de door de gebruikers van deze website op de website geplaatste informatie te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken zonder dat Kennisvragen.nl aansprakelijk is voor door gebruikers daardoor eventueel geleden schade. Kennisvragen.nl is daartoe bijvoorbeeld gerechtigd bij inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden of bij onrechtmatig handelen jegens derden door gebruikers van de website van Kennisvragen.nl.

De informatie die door Kennisvragen.nl op deze website wordt geplaatst, wordt met zorg en aandacht onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Kennisvragen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Kennisvragen.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Kennisvragen.nl worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Kennisvragen.nl. Kennisvragen.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Kennisvragen.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. Kennisvragen.nl aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van door haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kennisvragen.nl derde partijen gebruik te laten maken van een account dat specifiek aan de gebruiker door Kennisvragen.nl is toegewezen.

Intellectuele Eigendomsrechten en rechten van derden

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, geschriftenbescherming, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten, voor zover niet anders aangegeven, bij Kennisvragen.nl en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen, openbaar maken en hergebruiken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisvragen.nl niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Kennisvragen.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van Kennisvragen.nl, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.